nextVPS

VPS X1
Starting from 7.67€ Měsíčně
 • 30GB NVMe SSD Diskový Prostor
 • 1vCPU Intel Xeon E-2246G @ 3.60Ghz CPU
 • 1GB DDR4 RAM
 • 1x IPv4 + Blok /64 IPv6 NET
 • 1Gbit/s* Konekt
VPS X1M
Starting from 12.39€ Měsíčně
 • 40GB NVMe SSD Diskový Prostor
 • 1vCPU Intel Xeon E-2246G @ 3.60Ghz CPU
 • 2GB DDR4 RAM
 • 1x IPv4 + Blok /64 IPv6 NET
 • 1Gbit/s* Konekt
VPS X2
Starting from 17.11€ Měsíčně
 • 60GB NVMe SSD Diskový Prostor
 • 2vCPU Intel Xeon E-2246G @ 3.60Ghz CPU
 • 2GB DDR4 RAM
 • 1x IPv4 + Blok /64 IPv6 NET
 • 1Gbit/s* Konekt
VPS X2M
Starting from 25.17€ Měsíčně
 • 80GB NVMe SSD Diskový Prostor
 • 2vCPU Intel Xeon E-2246G @ 3.60Ghz CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 1x IPv4 + Blok /64 IPv6 NET
 • 1Gbit/s* Konekt
VPS X3
Starting from 34.22€ Měsíčně
 • 120GB NVMe SSD Diskový Prostor
 • 3vCPU Intel Xeon E-2246G @ 3.60Ghz CPU
 • 4GB DDR4 RAM
 • 1x IPv4 + Blok /64 IPv6 NET
 • 1Gbit/s* Konekt
VPS X4
Starting from 50.74€ Měsíčně
 • 200GB NVMe SSD Diskový Prostor
 • 4vCPU Intel Xeon E-2246G @ 3.60Ghz CPU
 • 8GB DDR4 RAM
 • 1x IPv4 + Blok /64 IPv6 NET
 • 1Gbit/s* Konekt
VPS X8
Starting from 90.07€ Měsíčně
 • 400GB NVMe SSD Diskový Prostor
 • 8vCPU Intel Xeon E-2246G @ 3.60Ghz CPU
 • 16GB DDR4 RAM
 • 1x IPv4 + Blok /64 IPv6 NET
 • 1Gbit/s* Konekt